Melody Thomas Scott copyright 2011

Photo by Charles Bush